Prawdziwa miłość istnieje naprawdę. Te zdjęcia cię o tym przekonają

Wiele osób nie wierzy w prawdziwą miłość. Wydaje im się, że nie ma aż tak silnego uczucia, które mogłoby przetrwać różnice poglądów, kłótnie, zmianę wyglądu, starość, a w końcu śmierć. Ci, którzy tak myślą, zapewne nigdy nie byli zakochani i nie mieli też szczęścia obserwować innych szczęśliwych par, które tworzą swój związek już od wielu lat.

Te zdjęcia udowadniają, że prawdziwa miłość istnieje naprawdę, a nie jest wymysłem amerykańskich romantycznych komedii. Wszystkim wam życzymy, abyście mogli kiedyś doznać tak cudownego, pięknego i długiego uczucia.

1

2

3

„Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­lasku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­seli się z prawdą” – św. Paweł z Tarsu

4

5

6

7

8

„Żad­na wiel­ka miłość nie umiera do końca. Możemy strze­lać do niej z pis­to­letu lub za­mykać w najciemniej­szych za­kamar­kach naszych serc, ale ona jest spryt­niej­sza – wie, jak przeżyć” – J. Carroll

9

10

11

12

13

„Miłość nie jest po­jedyn­czym wy­darze­niem, ale kli­matem, w którym żyje­my, przy­godą życia, pod­czas której uczy­my się, od­kry­wamy, do­ras­ta­my. Nie da się jej zniszczyć jedną po­myłką ani do­być jed­nym ciepłym słowem. Miłość tworzy at­mosferę – at­mosferę serca” – Ardis Whitman

14

15

16

17

18

„Kocha się za nic. Nie is­tnieje żaden powód do miłości” – P. Coelho

19

21

22

zdjecia zakochanych par

24

„Aby zna­leźć miłość, nie pu­kaj do każdych drzwi. Gdy przyj­dzie two­ja godzi­na, sa­ma wej­dzie do twe­go do­mu, w twe życie, do twe­go serca” – B. Dylan

25

26

naTOPIE